Política de protecció de dades

1. Responsable

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del lloc web www.riedulab.net (en endavant, el “LLOC WEB”) com a usuari del mateix seran incloses en un fitxer titularitat RIEDULAB S.L. a partir d’ara RIEDULAB, amb domicili social al Carretera d’Esplugues 66 pati interior 08940 Cornellà del Llobregat – Barcelona; proveïda amb N.I.F. núm. B66952987; i amb adreça electrònica hola@riedulab.net

El tractament de les vostres dades i la present Política de Privacitat es regirà pel Reglament General de Protecció de Dades o Reglament [UE] 2016/679) (el “RGPD”).

2. Finalitat

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de RIEDULAB, on informarà a l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

3. Legitimació

En remetre l’usuari les seves dades de caràcter personal a RIEDULAB, aquest consent expressament que RIEDULAB realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que s’indiqui el contrari en contractar o subscriure qualsevol producte i / o servei de RIEDULAB o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat::

Sense perjudici de tot l’anterior, no es considerarà comunicació comercial i / o publicitària tota aquella informació enviada per RIEDULAB -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de RIEDULAB amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics- per l’usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d’aquesta relació contractual i / o comercial.

Mitjançant l’enviament de dades, vosaltres presteu el vostre consentiment perquè RIEDULAB tracti les vostres dades personals conforme a les finalitats descrites. Vosaltres garantiu que les dades facilitades són veraces, exactes i completes, i es responsabilitza de notificar qualsevol canvi sobre aquests.

4. Destinataris

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup empresarial RIEDULAB per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Els fitxers són emmagatzemats en els nostres proveïdors tecnològics d’emmagatzematge web, email i màrqueting en línia, en acord a la seguretat EU-US Privacy.

En acceptar aquesta política de privacitat, ens autoritzeu expressament a tractar i comunicar les vostres dades personals a les societats esmentades i / o transferir les dades personals als referits prestadors de serveis com a encarregats del Tractament per a les finalitats descrites i donar-vos un servei complet.

RIEDULAB informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc als seus titulars.

5. Drets

D’acord amb la legislació de protecció de dades, vosaltres compteu amb els Drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a RIEDULAB estem tractant dades personals que us concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas RIEDULAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça hola@riedulab.net o per correu postal a l’adreça RIEDULAB Carretera d’Esplugues 66 pati interior 08970 Cornellà del Llobregat – Barcelona indicant el vostre nom i cognoms, petició en la qual es concreta la seva sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i haurà d’adjuntar còpia del vostre DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Així mateix, RIEDULAB es compromet a garantir la confidencialitat de les vostres dades personals i a utilitzar d’acord amb les finalitats anteriorment indicades.

Igualment, ha d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6. Termini de conservació de les dades

Mantindrem les vostres dades personals durant la vigència de la relació contractual amb nosaltres i, un cop acabada, durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament de les dades i / o els terminis que legalment s’estableixin.